Vácszentlászló Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

/2015. (II.     .)

önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Vácszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1990. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 33. § (7) bekezdés, 45.§ (1) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. alcím

Általános rendelkezések

1.§    E rendelet meghatározza a Vácszentlászló Község Önkormányzata által nyújtható települési támogatásra, szociális ellátásokra vonatkozó előírásokat, azok formáit, eljárási és jogosultsági szabályait, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, és garanciáit, valamint az Szt-ben adott felhatalmazások alapján szabályozott előírásokat.

2.§    (1) E rendelet személyi hatálya az Szt-ben meghatározott Vácszentlászló Község közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, személyekre terjed ki.

            (2) E rendelet területi hatálya Vácszentlászló Község közigazgatási területére terjed ki.

3.§    (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatásként adható alábbi ellátásokra.

         a) rendkívüli településtámogatás

         b) lakásfenntartási támogatás,

         c) gyógyszertámogatás

         e) köztemetés

         (2) Rendelet hatálya kiterjed a következő személye gondoskodást nyújtó ellátásokra

         a) étkeztetés

         b) házi segítségnyújtás

         c) családsegítés

II. alcím

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

4.§    (1) Rendkívüli településtámogatás nyújtható:

         a) élelmiszerre,

         b) ruhaneműre

         c) gyermek intézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

         d) tüzelőre, lakásköltségekre

         e) megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásra, mint korházi kezelés, temetés

         f) tanévkezdéshez

         (2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja illetve a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyait figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a

         a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át

         b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

         (3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

5.§    (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként a 4.§ (1) bekezdés a) - d) pontjában írtakon túl szemétszállítási díjra, víz- és csatornadíjra.

         (2) Rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni, amit a megállapító határozatban kell előírni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás teljesítéséig az általa vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója által benyújtott újabb segély kérelmét el lehet utasítani.

         (3) A megállapított rendkívüli települési támogatás,- a célzott felhasználás biztosítása érdekében az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Vácszentlászlói irodában dolgozó dolgozójának is kiutalható. A pénzfelvételre jogosult köteles a pénzfelhasználásról elszámolni a segélyezett illetve a Polgármesteri Hivatal felé.

6.§    (1) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 110%-át.

         (2) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek évente legfeljebb négy alkalommal adható, az (1) bekezdésben írt maximum összeghatárig.

         (3) Temetési költség viseléséhez nyújtott, illetve elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a (1) és (2) bekezdéstől el lehet térni.

7.§    (1) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható.

         (2) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori minimál nyugdíj összegének kétszeresét, azzal, hogy a tartozás visszafizetéséig más rendkívüli települési támogatás csak haláleset, baleset vagy elemi kár bekövetkezése esetén állapítható meg.

         (3) Kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb hat hónapra adható.

8.§    Lakásfenntartáshoz vagy gyógyszer támogatásként megállapított települési támogatás, kérelemre rendszeres havi ellátásként is megállapítható, 12 hónap időtartamra azzal, hogy a havi támogatás összege a 2.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

III. alcím

Szociális szolgáltatások

9.§    (1) Étkeztetési ellátás szempontjában szociálisan rászorulónak kell tekinteni, egészségi állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, illetve szenvedély betegsége, illetve hajléktalansága miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni, s jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 110%-át nem haladja, meg és egyedül él, s a tartásra köteles hozzátartozója nincs.

         (2)Az (1) bekezdésben írt állapotot háziorvosi igazolás alapján lehet megállapítani.

         (3) Az étkeztetést az Önkormányzat az óvoda konyháról történő ebéd kiszállítással biztosítja.

10.§  (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, s tartásra köteles hozzátartozójuk nincs.

         (2) Az (1) bekezdésben írt állapotot háziorvosi igazolás alapján lehet megállapítani.

         (3) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a rászorulók személyi és környezeti tisztaságáról, érdekeik védelméről.

         (4) Az Önkormányzat az ellátást az Aszód és Társul Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása keretében biztosítja.

11.§  (1) A családsegítéssel kapcsolatos feladatot a 10.§ (4) bekezdésben írt szervezeten keresztül biztosítja.

         (2) A Családsegítő Szolgálat megelőző tevékenységek körében a hatályos jogszabályokban írt feladatokon túl figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiéniás helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, vagy az egyén és család életében jelentkező problémák okait, valamint a működtetett jelzőrendszeren keresztül az önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, egyház és magánszemélyek megállapításait eljuttatja a Polgármesteri Hivatalhoz.

12.§  (1) A térítési díjakat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

         (2) Az ellátott által fizetett személyi térítési díjat a megállapító határozatban kell előírni, azzal, hogy a személyi térítési díjakat jövedelem vizsgálat után a hatályos jogszabályokban előírt jövedelemkategóriáknak megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy ingyenes ellátásban kell részesíteni, azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, illetve az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén azt a kérelmezőt aki, illetve akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

IV. alcím

Eljárási szabályok

13.§  (1) A települési támogatások iránti kérelmet a Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

         (2) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatási eljárás hivatalból is kezdeményezhető.

14.§  (1) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetén külön szükséges igazolni a személyazonosító adatokat, családi viszonyokat, az eltartottak számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. A jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell e tényről nyilatkozniuk.

         (2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelem számításnál e rendeletet és az Szt. előírásait kell alkalmazni.

         (3) támogatási formánként a jogosultság megállapíthatósága érdekében az előzőekben írtakon túl a kérelmezőnek csatolnia kell a szükséges orvosi igazolást, receptet, közüzemi számlát, temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, munkaügyi központ igazolását, valamint minden esetben ki kell tölteni az Szt-ben, illetve a hatályos kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot.

15.§  E rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásról átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt, azzal, hogy méltányossági törlési vagy részletfizetési kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.

16.§  Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet készíteni, mely eljárásban közreműködhet az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozója is.

17.§  Bármilyen az Szt. és jelen rendelet által megállapított segélyben részesülő köteles a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje a kerítéssel kívülről határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatósága valamint higiénikus állapotának biztosítására, mely kötelezettséget a megállapító határozatban elő kell írni.

18.§  E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére az Szt. rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a rendszeres juttatásként megállapított ellátást tárgyhó 5. napjáig kerül átutalásra a jogosult lakossági folyószámlájára, vagy az összeg kifizethető a Polgármesteri Hivatal házipénztárában is.

19.§  E rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettsége megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a jövedelemre és vagyonra az Szt. illetve a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

20.§  A szociálpolitikai kerek asztal tagjai polgármester, jegyző szociálpolitikai ügyintéző, háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő, az intézmények vezetői, és gyermekvédelmi felelősei, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat képviselője.

V. alcím

Záró rendelkezések

21.§  (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

         (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.

 

Vácszentlászló, 2015. január 28.

           

Horváth László                                              dr. Král László

                              polgármester                                                        jegyző

 

Kihirdetve (az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve): 2014. február …..

                                                                                                               dr. Král László

                                                                                                                      jegyző

Letölthető dokumentumok
Download this file (ebnyilvantartasi_lap.pdf)Adatlap[ ]209 Kb

Cím: 2194 Tura, Hrsz.: 0272/7

Postacím: 2194 Tura, Pf.: 23

Tel.: +36-30-222-6305

Web: www.szelektivkft.hu; www.Komposzt.com

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tulajdonosok:

Galgahévíz Község Önkormányzata

Tura Város Önkormányzata

Vácszentlászló Község Önkormányzata

Zsámbok Község Önkormányzata

 

Felügyelő bizottsági tagok:

Gregus Zoltán

Sára Mihály elnök

dr. Král László

Lapu István

Felügyelő bizottság megbízási díjat, egyéb járandóságot a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat nem kap.

 

Szelektív Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató:

Benke Sándor, munkakörét munkaviszony keretében látja el.

Munkabére: Bruttó 357 000 HUF /hó

Egyéb, nem rendszeres jövedelem: Nincs

Étkezési utalvány: 5 000 HUF/hónap

Patika Egészségpénztár: 9000 Ft/hó

Felmondási idő: 12 hónap

Végkielégítés nem került meghatározásra.

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,

ha

 

neme,   vallási-

faji hovatartozása,  vagy világmeggyőződése,

bőrszíne, politikai vagy más véleménye,

nemzetisége, anyanyelve,

nemzetiségi vagy etnikai családi állapota,

kisebbséghez való tartozása, anyasága vagy apasága,

fogyatékossága, szexuális irányultsága,

életkora, nemi identitása,

egészségi állapota, vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

 

hátrányos megkülönböztetés éri.

 

Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei

egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását

2014. december 1–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Veresegyház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala épületében

(2112 Veresegyház, Fő út 35.)

 

2014. december 8–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház épületében

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 83. II. em.)

 

2014. december 15–én (hétfő) 08.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

2014. december 16–án (kedd) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Közzétételi lista 2014-2015 nevelési évre.

 

Napköziotthonos Óvoda

2115 Vácszentlászló Fő u. 37

 

OM: 032864

 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 §( 1-2) bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Napköziotthonos Óvoda

Címe: 2115 Vácszentlászló Fő u. 37

Tel: 06 28 485-101

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízott óvodavezető: Varga Anna 

Vezetőhelyettes : Kondákorné Sztán Emese

 

Napi nyitva tartás:

hétfőtől – péntekig:7 – 17 óráig

 

A nevelési év szept. 01- től, aug.31- ig tart.

A nevelési év két szakaszból áll: szeptembertől – május 31 – ig

intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés, júniustól – augusztus 31 –ig

nyári élet, összevont csoportokban.

 

Felvételi lehetőség:

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3.-ik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételekben nincs erre felkészülve.

 

Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni az óvodába.

 

Az óvodába történő jelentkezés:

2015 május eleje 20.-ig bezárólag. Az önkormányzat jegyzője által meghirdetett időpontban.

 

Férőhelyek száma: 65 fő ( 3 csoport) ahol a csoport létszámot 20% -kal lehet átlépni, amennyiben az indokolt.

 

 

Óvodapedagógusok létszáma: 6 fő

Főiskolai végzettségű : 4 fő

Középfokú ( szakközépiskola ) végzettségű : 2 fő

 

Pedagógiai munkát segítők ( dajkák ) létszáma: 3 fő

Szakmunkás végzettségű : 2 fő

8 általános + dajka képző végzettségű : 1fő

 

Technikai dolgozók létszáma : 2 fő

Élelmezésvezető : 1 fő

Szakács : 1 fő

 

Engedélyezett létszám összesen 11 fő

 

Az intézménybe felvett gyermekek száma a 2014 okt. 01.- i statisztikai adatok szerint 56 fő.

 

Kiscsoport : 13 fő

Középső csoport: 16 fő

Nagycsoport: 27 fő

 

A kiscsoport létszáma folyamatosan növekszik 2015 május 31 – ig

23 főre.

 

Intézményünk a 2014 – 2015 nevelési évben a fenntartó engedélyével

az alábbi időszakban zárva tart:

 

2015. július 06 – augusztus 07 – ig  nyári karbantartási szünet ill. 2014 dec. 22 – től, 2015 jan. 02 – ig.

 

A nyári zárás időpontját 2015 február 15 – ig  közöljük a szülőkkel.

 

 

Nevelés nélküli munkanapok:

A 11/ 1994. ( VI.8. ) MKM rendelet alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított továbbképzések, értekezletek szervezésére.

Ezekről a napokról a zárva tartást megelőzően 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket.

Igény szerint ügyeleti lehetőséget biztosítunk.

 

A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet.

Ingyenességet élvez az a gyermek, akinek szülője rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap.

50 % térítési kedvezmény illeti  meg a 3 vagy több gyermekes családok gyermekét, ill. az orvosi igazolással igazolt tartósan beteg gyermeket.

A kedvezmény kéréséhez szükséges bemutatni a Magyar Államkincstártól kapott érvényes határozatot.

 

 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

-         Házirend

-         Pedagógiai Program

-         Éves Munkaterv

-         SZMSZ

 

A dokumentumoknak a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

A határozat tartalma az alábbi csatolmányban megtekinthető.

A határozat tartalma az alábbi csatolmányban megtekinthető.

Letölthető dokumentumok
Download this file (Polgármester választás eredményéről határozat.pdf)Polgármester választás eredményéről határozat.pdf[ ]695 Kb

Keresés


Eseménynaptár

Február 2015
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Új események

Nincsenek események